;

KAMUS KERANGKA KOMPETENSI KKM

Kamus Kerangka Kompetensi KKM boleh ditakrifkan sebagai satu sistem rujukan yang menyediakan tahap prestasi Kemahiran, Ilmu Pengetahuan, dan Tingkah Laku yang perlu diaplikasikan oleh warga Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam melaksanakan tugas demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan. Ia juga akan menjadi sumber rujukan bagi pelaksanaan kursus/latihan yang lebih sistematik, berstruktur dan terarah bagi warga KKM.

Kamus ini merangkumi model kerangka kompetensi KKM dan juga rubrik penilaian kompetensi. Model kerangka kompetensi KKM ini merupakan satu set kompetensi yang hendaklah diterapkan oleh warga KKM yang akan menyumbang kepada kecemerlangan prestasi Kementerian ini.Rubrik penilaian kompetensi pula merupakan pengukuran berasaskan kepada tahap kompetensi yang perlu dicapai oleh setiap warga KKM bagi membolehkannya melaksanakan tugas dengan cekap dengan penggunaan skala satu (1) sehingga lima (5) yang disusun mengikut tahap.

Kerangka Kompetensi ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerangka Kompetensi Generik dan Kerangka Kompetensi Fungsional.

  • Kerangka Kompetensi Generik ialah Kemahiran, Tingkah Laku dan Pengetahuan umum yang hendaklah diterapkan oleh seluruhwarga perkhidmatan KKM berpaksikan Budaya Korporat KKM iaitu Penyayang, Profesional dan Kerja Berpasukan.
  • Kerangka Kompetensi Generik ialah Kemahiran, Tingkah Laku dan Pengetahuan umum yang hendaklah diterapkan oleh seluruhwarga perkhidmatan KKM berpaksikan Budaya Korporat KKM iaitu Penyayang, Profesional dan Kerja Berpasukan.

KOMPETENSI GENERIK

Kerangka Kompetensi Generik ialah Kemahiran, Tingkah Laku dan Pengetahuan umum yang hendaklah diterapkan oleh seluruh perkhidmatan KKM. Terdapat enam (6) komponen kompetensi umum dalam model ini iaitu Kepimpinan (Leadership), Pengurusan Kendiri (Self-management),Analitikal (Analytical), Internalisasi (Internalization), Pengetahuan Interdisiplin (Interdisciplinary Knowledge) dan Keterlibatan (Engagement).

KOMPETENSI FUNGSIONAL

Kerangka Kompetensi Fungsional pula adalah Kemahiran, Tingkah Laku dan Pengetahuan unik dan khusus bagi sesuatu skim/profesion di KKM iaitu sebanyak 98 Skim. 98 Skim ini terbahagi kepada Kumpulan Pengurusan & Profesional, termasuk skim perkhidmatan bersepadu dan Kumpulan Pelaksana.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+