;

Bahagian Pembangunan Kompetensi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah mula menganjurkan Kursus  Persediaan Kenaikan sejak tahun 2019. Kursus ini telah dirangka khusus untuk para pegawai peringkat pertengahan (middle management) dari Gred 44 hingga Gred 48 (Memangku) dan Gred 32 ke Gred 36 (Memangku) untuk memperkasakan ilmu tadbir urus dan kemahiran kepimpinan. 

Kursus Persediaan Kenaikan Pangkat ini dilaksanakan sebagai training roadmapyang bertujuan untuk mempersiap siagakan para peserta dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai seorang pegawai Gred 48/36 di KKM.

Kursus ini juga bertujuan untuk mengenalpasti potensi kepimpinan yang ada pada setiap peserta, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap pelbagai konsep, teori dan gaya kepimpinan, serta menambahbaik kepimpinan. 

Terdapat empat (4) modul di dalam kursus ini iaitu Modul Tadbir Urus, Modul Kepimpinan, Modul Penyeliaan dan Modul Komunikasi yang akan diikuti oleh para peserta sepanjang 4 hari berkursus.

Objektif kursus ini, peserta dapat: 

  1. meningkatkan tahap kefahaman tadbir urus yang baik;
  2. mengenalpasti dan menganalisis profil kepimpinan;
  3. menjelaskan dan menganalisis ciri dan sifat utama pemimpin yang berkesan; <
  4. mengaplikasikan strategi untuk pembangunan dan pengurusan diri;
  5. mengaplikasikan teknik evaluatif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;
  6. mengenalpasti dan mengaplikasikan teknik penyeliaan serta kaedah bimbingan yang bersesuaian untuk digunakan di tempat kerja;
  7. menganalisa dan mengaplikasikan teknik komunikasi dan rundingan yang berkesan; dan
  8. menerangkan teknik asas pembentangan berimpak tinggi 
 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+